header banner
Default

India zal China overtreffen als de grootste natie tot 2050


  • India is China recentelijk voorbijgestreefd als land met de meeste inwoners ter wereld.
  • Tegen 2050 zal het verschil tussen de twee landen uitgroeien tot bijna 350 miljoen mensen in het voordeel van India.
  • Business Insider geeft een overzicht van de 10 landen met de meeste inwoners in 2050, gebaseerd op schattingen van de Verenigde Naties.
  • Lees ook: China raakt dominante positie als werkplaats van de wereld kwijt: dit zijn 5 Aziatische landen die daarvan profiteren

De wereldbevolking heeft in het afgelopen najaar een omvang van 8 miljard mensen bereikt. Het is voor het eerst in onze geschiedenis dat er zoveel mensen op aarde leven. Dit betekent dat de wereldbevolking in de afgelopen twaalf jaar toenam met 1 miljard mensen.

Demografen van Verenigde Naties (VN) verwachten dat het aantal mensen op aarde verder zal groeien tot 9 miljard in 2037 en op 10 miljard uitkomt rond 2058. Maar dit zijn natuurlijk cijfers over het totaal. Wat gebeurt er in verschillende landen?

India is recentelijk China voorbij gestreefd als het land met de meeste inwoners ter wereld. Het Zuid-Aziatische land telde eind 2022 afgerond 1,42 miljard mensen. Dat was ruim 5 miljoen mensen meer dan het aantal bewoners in China.

Dit verschil tussen de twee landen met de grootste bevolking wordt de komende jaren nog groter, voorspellen kenners bij de VN. In 2050 zal de bevolking van India afgerond 1,67 miljard mensen omvatten, terwijl de bevolkingsomvang van China zakt tot 1,32 miljard personen.

Ben je benieuwd naar andere landen waar de bevolking hard groeit of juist krimpt? Hieronder geven we de top 10 van landen met de meeste inwoners in 2050, op basis van prognoses van demografen van de Verenigde Naties.


1. India: 1,67 miljard mensen in 2050

India is 2050 met afstand het land met het hoogste aantal inwoners in de wereld, ook al groeit de bevolking van het land steeds minder snel. De jaarlijkse groei van de bevolking bedraagt in India sinds 2011 gemiddeld 1,2 procent, tegenover 1,7 procent in de tien jaar daarvoor.

Het toenemend gebruik van anticonceptie en het feit dat steeds meer meisjes een opleiding genieten, hebben bijgedragen tot de daling van de geboortecijfers. Kregen Indiase vrouwen rond 1992 gemiddeld genomen nog ruim drie kinderen per vrouw, in 2019 was dit aantal al tot twee gedaald.


2. China: 1,32 miljard mensen in 2050

VIDEO: India is nu officieel het land met de meeste inwoners
NOS Jeugdjournaal

China had in 2022 voor het eerst in zestig jaar te maken met een krimp van de bevolking. Demografen van de Verenigde Naties denken dat deze relatief nieuwe trend doorzet tot 2050, wanneer de Chinese bevolking naar verwachting is afgenomen tot 1,32 miljard mensen.

Vanwege het dalende geboortecijfer heeft de Chinese overheid in 2016 afscheid genomen van het 1-kind-beleid. Mensen die meer dan één kind kregen, konden te maken krijgen met boetes of andere sancties. Nu mogen Chinezen twee kinderen hebben. Toch heeft deze aanpassing van het geboortebeleid niet geleid tot een trendbreuk bij het de dalende trend van het geboortecijfer.


3. De VS: 375 miljoen mensen in 2050

De VS is 2050 naar verwachting na India en China de nummer drie wat betreft het aantal inwoners. Demografen van de VN voorzien dat de bevolking gestaag blijft groeien tot 375 miljoen mensen in 2050.

In de twee coronajaren 2020 en 2021 werd de VS geconfronteerd met een dieptepunt in de bevolkingsgroei, maar de cijfers over 2022 laten een verbetering zien. De voornaamste oorzaak van de bevolkingsgroei is migratie.


4. Nigeria: 375 miljoen mensen in 2050

VIDEO: India to overtake China as world's most populous country - BBC News
BBC News

Nigeria heeft in 2050 naar verwachting bijna evenveel inwoners als de Verenigde Staten.

Vorig jaar telde de bevolking van Nigeria 216 miljoen mensen, waardoor het land op de zesde plek stond op de lijst van landen met de meeste inwoners. In 1990 stond Nigeria nog op de tiende plek met 94 miljoen mensen.


5. Pakistan: 366 miljoen mensen in 2050

VIDEO: #295: De groeiende spanning tussen China en India. Een gesprek met WRR onderzoeker Haroon Sheikh
De Nieuwe Wereld

De bevolking van Pakistan groeide de afgelopen dertig jaar snel. De bevolking van het Zuid-Aziatische land nam toe van 114 miljoen burgers in 1990 naar meer dan dubbel zoveel in 2022: 234 miljoen inwoners. Volgens de onderzoekers van de VN telt het land in 2050 zo'n 366 miljoen burgers.

Belangrijke factoren die bijdragen aan de hoge bevolkingsgroei in Pakistan zijn onder meer het lage gebruik van anticonceptie, de gewoonte om vroeg te trouwen, analfabetisme bij vrouwen en de dalende sterftecijfers.


6. Indonesië: 317 miljoen mensen in 2050

VIDEO: Tussen China en India, de Verschrikkelijke Omstandigheden van de Wolkenkrabberrace
aTech NL

De Indonesische bevolking groeide van 181 miljoen inwoners in 1990 naar 275 miljoen in 2022. Deze groei vertraagt de komende dertig jaar ietwat volgens de prognoses van de VN. Toch zal het Aziatische land in 2050 zo'n 317 miljoen mensen tellen.

De Indonesische overheid vindt dat de bevolking te snel aan het groeien is. Daardoor is het beleid van de overheid het stimuleren van anticonceptie en gezinsplanning en het voorkomen van vroege huwelijken.


7. Brazilië: 231 miljoen mensen in 2050

VIDEO: Maldives Caught in China-India Geopolitical Tug-of-War
Bloomberg Television

Brazilië behoort ook tot de tien landen met de snelste bevolkingsgroei. Volgens schattingen van de VN zal het Zuid-Amerikaanse land tegen 2050 in totaal 231 miljoen mensen tellen.

De belangrijkste reden waarom de bevolking al sinds 1990 hard stijgt, is het feit dat de levensverwachting van inwoners toeneemt. In 1990 werden Brazilianen gemiddeld genomen 66 jaar en in 2010 werden ze gemiddeld 73 jaar.


8. Democratische Republiek Congo: 215 miljoen mensen in 2050

VIDEO: China mag oppassen: Indiase economie is booming • Z zoekt uit
RTL Z

De Democratische Republiek Congo is een van de Afrikaanse landen die net als Nigeria snel groeit. De bevolking is sinds 1990 bijna verdrievoudigd en zal in 2050 ruimschoots zijn verdubbeld, schat de VN.

Het geboortecijfer in Congo behoort tot de hoogste ter wereld en ongeveer twee vijfde van de bevolking is jonger dan 15 jaar.

De levensverwachting, die vóór 1950 tot de laagste op het continent behoorde, verbeterde gestaag in de laatste helft van de 20e eeuw.


9. Ethiopië: 213 miljoen mensen in 2050

Ethiopië zal in 2050, na Nigeria en de Democratische Republiek Congo, het op twee na grootste Afrikaanse land zijn wat betreft het inwonertal. De bevolking verdubbelde tussen 1990 en 2022 ruim van 48 miljoen tot 122 miljoen burgers. De verwachting van de VN is dat het aantal mensen in Ethiopië tegen 2050 zo'n 213 miljoen bedraagt.

De snelle bevolkingsgroei wordt ook in Ethiopië deels veroorzaakt doordat mensen ouder worden. Zo werden Ethiopiërs in 1990 gemiddeld genomen nog 45 jaar en in 2020 al 65 jaar.


10. Bangladesh: 204 miljoen mensen in 2050

VIDEO: Waarom laait de ruzie tussen China en India op? • Z zoekt uit
RTL Z

Bangladesh sluit de top 10 van landen met de meeste inwoners in 2050 af. De bevolking in dit land zal tegen die tijd naar verwachting 204 miljoen mensen tellen.

Redenen voor de aanhoudende bevolkingsgroei van Bangladesh zijn onder meer het beperkte gebruik van voorbehoedmiddelen en kinderhuwelijken.

Er zijn ook een aantal landen die weg gaan vallen uit de huidige top 10 van landen met de meeste inwoners. Zo telde Rusland afgelopen jaar 145 miljoen inwoners en dit zakt naar verwachting naar 133 miljoen in 2050. Daarmee zal Rusland uit de top 10 in de wereld vallen.

Mexico, dat in 2022 nog op de tiende plek van meest dichtbevolkte landen stond, is in 2050 ook uit de top 10 weggevallen. Al groeit de bevolking in Mexico nog wel van 127 miljoen afgelopen jaar naar 144 miljoen in 2050.

LEES OOK: China raakt dominante positie als werkplaats van de wereld kwijt: dit zijn 5 Aziatische landen die daarvan profiteren

VIDEO: China: Largest fishery research vessel leaves for first overseas mission to Indian Ocean | WION
WION

Sources


Article information

Author: Jasmine Patel

Last Updated: 1703183403

Views: 581

Rating: 3.7 / 5 (71 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jasmine Patel

Birthday: 1954-12-22

Address: 548 Daniel Dam, Knappfurt, ID 83122

Phone: +4231149898742331

Job: Drone Pilot

Hobby: Metalworking, Gardening, Card Games, Painting, Singing, Basketball, Baking

Introduction: My name is Jasmine Patel, I am a striking, audacious, accessible, forthright, welcoming, talented, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.